Version with DOI and citation guidelines Editorial Principles

A report from Vīrajaṅga Sāha containing a list of 99 slave owners in Pyuthana (VS 1983)

ID: K_0281_0041


Edited and translated by Manik Bajracharya in collaboration with Bal Gopal Shrestha and Ramhari Timalsina
Created: 2017-01-30; Last modified: 2018-08-29
For the metadata of the document, click here

Published by Heidelberg Academy of Sciences and Humanities: Documents on the History of Religion and Law of Pre-modern Nepal, Heidelberg, Germany, 2018. Published by the courtesy of the National Archives, Kathmandu. The copyright of the facsimile remains with the Nepal Rashtriya Abhilekhalaya (National Archives, Government of Nepal). All use of the digital facsimiles requires prior written permission by the copyright holder. See Terms of Use.
The accompanying edition, translation/synopsis and/or commentary are available under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License CCby-SA.

Abstract

This document is a report submitted by Vīrajaṅga Sāha regarding emancipation of ninety-nine slaves from Pyuthana. It provides a list of slave owners who had submitted paramabhaṭṭā deeds for their slaves.Diplomatic edition

[1r-part1]

1श्री­\

1⟪१५२­नं­⟫

[seal of Vīrajaṅga Sāha]

1प्यूठाना­जील्लाको­करीया­अमलेष­गर्ने­कामको­अफीसर­चौ.­मे.­क.­वीरजङ्ग­साहले­पा
2ल्पा­
तासेनवाट­चढायाको­रीपोट्­¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
3प्यूठाना­जील्लाको­करीया­अमलेषको­कागज­जाचनालाई­षड्ग­नीसाना­सनद­सकल­
4र­कुन­कुन­मीतीमा­कती­कती­षर्च­भयो­भीडाउनालाई­•व़ारेस­समेत्‌­सो­कामको­अ•
5वीसर­चौ.­मे.­क.­वीरजङ्ग­साहलाई­पक्री­पठाउन­लाउनू­भन्ने­श्री­५­सर्कार­गुठी­वन्दो
6वस्तका­पुर्जी­वमोजीं­भनि­यस­पाल्पा­गौंडा­कौशल­अडाले­पठाई­पक्राउ­गरेका
7लाई­•अघी­दासत्वमोचन­अडामार्फत्‌­वक्स­भयाको­श्री­कम्यांडर­ईन­चीफ­साहेवको­
8वडापत्रमा­षड्ग­निसाना­सनदको­नकल­र­सकलै­पठाउन­केहि­नषुलेकोले­नकल­
9पठायेको­हो­•कुन­कुन­मीतीमा­कती­कती­षर्च­भयेको­छ­•भीडाउनालाई­भन्नेमा­कां­•
10तामेल­भै­षड्ग­नीसाना­सनदका­२२­दफा­वमोजीं­तयार­भयाको­ठाडो­व़ासील­वाकी­
11र­(ख.)­(ग.)­फाराम­समेतवाट­मीती­मीतीको­षर्च­भीडान­हुने­समेत्‌­जील्ला­प्यूठानै
12वाट­दासत्वमोचन­अडामा­चलां­गरीपठायेको­माथी­लेषीया­वमोजींका­कागज
13वाट­देषीने­सो­कागजहरु­समेत्‌­दासत्वमोचन­अडाले­तेस­अडामा­दाषील­गरीसके
14को­•मैले­ञाहावाट­षड्ग­नीसानाका­३४­दफा­वमोजीं­तयार­गरीपठायेको­तेस­अडामा­
15दाषेल­भयेको­वासलात­षर्च­भयेको­जती­छ­दासत्वमोचन­सस्थालाई­निकासा­
16भयेका­रुपैञावाट­भर्ना­मीलाउनालाई­षर्च­भयेको­फाट्‌­देखिने­मात्र­•हो­सो­३४­
17दफा­हेरेमा­यथार्थ­हुनेछ­•व़ारेसको­हक्मा­कागजपत्रहरू­वुझाउन­व़ारेस­पठाउनू­
18भन्ने­षड्ग­निसाना­सनदमा­लेषीयेको­नदेषीयेको­हुनाले­र­सो­कामलाई­छुट्टै­कारीं
19दार­समेतको­निक्सारी­नभयेकोले­मेरो­घरघरानावाट­घरानावाट­व़ारेसको­कर­लाग्नूप
20र्ने­होईन­सो­कामलाई­य़स­पाल्पाको­पल्टंवाट­ममात्र­षटी­गै­कारींदा­मद्दत्‌­सो
21ही­प्यूठाना­अडा­अडावाट­फोकुवा­गरी­कां­चलायेको­हुनाले­सो­काममा­षटी
22ने­प्यू­अदालत्‌को­वहीदार­सनद­कुमार­र­ऐ­मालको­वहिदार­नरनाराय़न्‌
23हरु­
हुन­निजहरुलाई­सोदी­निजैहरुवाट­जाचनी­फर्स्याई­फारक­पाउने­हुं­•पठाउ
24नु­पर्ने­षड्ग­नीसाना­सनद­सकलै­थान­१­र­चलां­गर्नूपर्ने­भुलले­वाकी­रहे
25को­करीयाको­धनिले­दाषेल­गरेको­देहाये­वमोजींको­परंभत्ता­थान­९९­स्मे
26त्‌­थान­१००­य़सै­साथ­पठायेको­छ­दाषेल­भयेपछी­पहत्र­पठाउने­कां­भये­वेस्­हो
27ला­¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯

[1r-part2]


28तप्सील­

[table1-part1]

१­नं­प्यूठाना­वीजुलीको­मु.­कृष्ण­वाहादुर­थापा­छेत्री­को­७९­साल­मार्ग­
 ७­गते­१­को­
परंभत्त­थान्­¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯१­
२­नं­ऐ­वीर्ता­उदैपुर­वस्ने­दामोदर­पाध्याको­७८­साल­फागुं­१२­गते­२­को­ऐ­¯¯¯१­
नं­३­ऐ­उपल्लो­रसपुर­वस्ने­लालवाहादुर­षतृको­८१­साल­पौष­२­गते­
 ३­को­
ऐ­¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯१­
नं­४­ऐ­वरौला­धादरेषर्क­वस्ने­हीरासीं­छेतृको­७८।१२।३।६­को­ऐ­¯¯¯¯१­
नं­५­ऐ­वीर्ता­रसपुर­वस्ने­वोल­वाहादुर­षतृ­छेतृको­७६।९।८।३­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­६­ऐ­षैरा­वस्ने­तारानीधी­पाध्या­स्मेतको­७६।१०।११।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­७­ऐ­हंसपुर­वस्ने­चक्रपाणी­पाध्याको­७१।१।२४।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­८­ऐ­मदनपुर­वस्ने­गोकुल­जैसीको­७६।१।२८।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­९­ऐ­भीमरी­ऐ­वस्ने­गोकुल­जैसी­को­६७­सालको­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­१०­ऐ­षुं­वस्ने­मीन­वाहादुर­पध्यको­को­७८।१०।३।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­११­ऐ­ऐ­वस्ने­धर्म­वाहादुर­पध्यको­७१।४।१९।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­१२­ऐ­लुङ­वस्ने­मु­•तेज­वाहादुर­षतृको­७५।९।२३।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­१३­ऐ­वीर्ता­वस्ने­करवीर­घर्ती­मगरको­७८।९।२७।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­१४­ऐ­मरङथाना­वस्ने­डी­कर्न­सीं­वोहराको­५४­साल­मार्ग­वदी­७­को­ऐ­¯¯१­
नं­१५­ऐ­तोरवां­वस्ने­ज्मादार­धनराज­गीरीको­५३­साल­माघ­वदी­६­रोज­२­को­ऐ­¯१­
नं­१६­ऐ­तुसारा­वस्ने­मु•­चीत्र­वाहादुर­घर्तीको­७५।२।२५।५­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­१७­ऐ­सीर्कोट्­वस्ने­रुद्र­वहादुर­षड्काको­८०।१।३१।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­१८­ऐ­षैरा­वस्ने­तारानीधी­उपाध्याको­७९।९।१।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­१९­ऐ­लीघा­वस्ने­मर्जे­घर्ति­मगरको­७२।१।२४।५­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­२०­ई[?]र्कोट्­वस्ने­वुद्धीधर­भुसालको­७६।१०।२७।६­को­ऐ­¯¯¯¯१­
नं­२१­प्यू­वीर्ता­छुर्माफाडा­वस्ने­नरजं­पुंको­७६।३।३०।१­को­ऐ­¯¯¯¯१­
नं­२२­प्यू­भीत्रीकोट्‌­वस्ने­श्रीपहल्मान­षड्काको­६१।९।११।१­को­ऐ­¯¯¯१­
नं­२३­ऐ­[?]धरंपानी­वस्ने­गंजसां­घर्ति­छेत्रीको­७६।८।१२।५­को­ऐ­¯¯१­
नं­२४­[?]गजल­वस्ने­मोतीराम­पाध्याको­७४।८।२७।४­को­ऐ­¯¯¯¯१­
नं­२५­[?]लीघा­गाउ­वस्ने­मु­भीमसेन­घर्ती­मगरको­७४।२।१५।२­को­ऐ­¯¯१­
नं­२६­[?]अर्जुन­वस्ने­चन्द्र­वाहादुर­थापा­छेत्रीको­७०।१।१०।१­को­ऐ­¯¯¯¯१­
नं­२७­[?]नवीकोट्­वस्ने­चेतमान­सीं­घर्ती­छेत्रीको­८०।५।१२।३­को­ऐ­¯¯१­
नं­२८­[?]ऐ­वस्ने­जंग­वाहादुर­घर्ती­छेत्रीको­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­२९­[?]र्या­माकावां­वस्ने­मु­तेजमानको­७४।८।१२।­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­

[1r-part3]

[table1-part2]

नं­३०­[?]वादीकोट्­वस्ने­ददीराम­जैसीको­७८।४।१६।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­३१­प्यू­षैरा­[?]स्ने­गुरुप्रसाद­पाध्याको­७१।११।९।७­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­३२­ऐ­ऐ­वस्ने­भीमलाल­पाध्याको­६६।४।३।३­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­३३­ऐ­ऐ­वस्ने­धर्मराज­गीरीको­७७।११।२४।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­३४­ऐ­ऐ­वस्ने­निलकंठ­जैसीको­७७।११।२।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­३५­ऐ­ऐ­वस्ने­वं­वाहादुर­वस्नेत्‌को­तोक्‌­नं­६९२­को­१९।७७।११।११
  ।१­को­
[?]पत्र­नकल­¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯१­
नं­३६­प्यू­षैरा­वस्ने­ठाकुरप्रसाद­पाध्याको­८०।११।३०।१­को­परंभाता­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­३७­ऐ­तुसारा­वस्ने­ईन्द्रा­छेत्र्यानिको­७८।६।१५।५­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­३८­ऐ­लूं­वस्ने­लछुमन­थापा­छेत्रीको­६५।११।२४।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­३९­ऐ­ऐ­वस्ने­दल­वाहादुर­षतृ­छेत्रीको­७७।१।२३।४­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४०­ऐ­दाषा­वस्ने­हरिप्रसाद­पाध्याको­७९।४।२६।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४१­ऐ­भित्रीकोट्‌­वस्ने­नन्दराज­पाध्याको­७९।४।१७।३­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४२­ऐ­दाषा­वस्ने­घनस्याम­पाध्याको­७०।१।२९।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४३­ऐ­वेलघारी­वस्ने­दीर्घ­वाहादुर­षतृको­७६।६।२८।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४४­ऐ­लूं­वस्ने­जीं­भीम्­वाहादुर­षतृको­७९।७।­।।ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४५­ऐ­लुङ्‌­वस्ने­भीमराज­भडारीको­६५।३।२७।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४६­ऐ­नारीकोट्‌­वस्ने­लछुमन्­गीरीको­७६।१२।११।३­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४७­ऐ­वाडीकोट्­वस्ने­वुद्धीरामको­७५।१०।२२।३­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४८­ऐ­तुसारा­वस्ने­गुमान­सीं­मदगराको­६९।१०।७।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­४९­धुर्कोट्‌­वाङ्लाको­मीलाप­गीरीको­६८।८।२८।४­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­५०­प्यू­तुसारा­वस्ने­धनु­पाध्येको­६४।३।३।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­५१­ऐ­वाडीकोट­वस्ने­उमानन्द­पाध्याको­७७।१२।१६।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­५२­ऐ­तुसारा­वस्ने­गनेस­वाहादुर­घर्ति­छेत्रीको­७२।११।४।५­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­५३­ऐ­वाडीकोट­वस्ने­धनीराम­जैसिको­७७।८।१८।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­५४­ऐ­ऐ­वस्ने­उमानन्द­पाध्याको­७८।४।१०।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­५५­ऐ­लूं­दोमाई­को­चीत्र­वाहादुर­षतृको­७३।४।२६।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­५६­पर्वत­पुजा­वस्ने­मित्रु­पाध्याको­७८।११।२५।४­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­५७­प्यू­वीर्ता­उदैपुर­वस्ने­५­यज्ञ­लाल­उपाध्याको­७८।८।२०।२­को­ऐ­¯¯¯¯१­
नं­५८­ऐ­रेकर­षुमरि­वस्ने­हीमानन्द­पाध्याको­७८।९।२०।३­को­ऐ­¯¯¯¯१­
नं­५९­ऐ­षुमरी­चौरको­मु­हीतानन्द­पाध्याको­७१।९।११।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­६०­धुर्कोट्‌­डाडाचोक­वस्ने­दीपनारान्‌­पाध्याको­७३।६।१३।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­६१­प्यू­वादीकोट्­वस्ने­नारान­दान­पाध्या­को­७७।३।३०।३­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­६२­ऐ­ऐ­व़षर्वोट्­वस्ने­उजीर­सीं­घर्ती­छेत्रीको­७९।६।२३।२­को­ऐ­¯¯¯१­
नं­६३­ऐ­षैरा­धरंपानि­वस्ने­जमादार­वीर्­वाहादुर­घर्ति­छेत्री­६६।२।३।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­६४­ऐ­षैरा­वस्ने­वाहादुर­घर्ति­छेत्रीको­७७।४।२३।६­को­ऐ­¯¯¯¯१­

[1r-part4]

[table1-part3]

नं­६५­ऐ­दाषा­कुव़ाडी­वस्ने­•टंकेस्वर­पाध्याको­७८।१०।२९।४­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­६६­ऐ­षैरा­वस्ने­धनेस्वर­वैदको­६६।१०।२४।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­६७­ऐ­वीजुली­वस्ने­दल­वाहादुर­नेवारको­७७।१२।२९।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­६८­ऐ­षैरा­वस्ने­होमलाल­पाध्याको­परंभाता­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­६९­अर्घा­हंसपुर­वस्ने­टीकाराम­पाध्याको­७७।१२।८।७­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­७०­प्यू­•वीर्ता­वर्वोट्­वस्ने­धर्मे­पाध्याको­७८।११।११।४­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­७१­ऐ­ऐ­वस्ने­मनीराम­पाध्याको­७८।७।२८।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­७२­अर्घा­षीलजी­वस्ने­जीं­भीम्­वाहादुर­षतृको­७९।८।१२।७­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­७३­प्यू­नारीकोट­वस्ने­मनवीर­जोगीकवरके­७२।१।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­७४­पर्वत्‌­पुजा­वस्ने­डी­•मनवीर­घर्ति­छेत्रीको­७४।६।१५।१­को­ऐ­¯¯¯¯१­
नं­७५­प्यू­•षुंव्री­वस्ने­भीमलाल­घर्तिको­१७।१।१३।४­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­७६­ऐ­दुनीरुर्भा­वस्ने­कृपाराम­पाडेको­७६।६।३।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­७७­धुर्कोट्‌­व़ाङ्ला­वस्ने­मनिलाल­गीरीको­७४।२।१९।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­७८­ऐ­ऐ­वस्ने­राधु­पाधेको­७४।२।१९।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­७९­प्यू­नारीकोट्‌­वस्ने­लछिमन­पुरीको­७०।१२।९।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯¯१­
नं­८०­ऐ­लुहुङ्­वस्ने­सीधी­मान­षतृको­८०।३।२६।३­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­८१­ऐ­भीत्रीकोट्‌­वस्ने­उमाकान्ता­उपाध्यानिको­७९।१०।३।३­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­८२­ऐ­वीर्ता­कारकीडाडा­वस्ने­मु•­वाहादुर­कार्कीको­७५।११।२४।७­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­८३­ऐ­भीत्रीकोट्‌­वस्ने­ईन्द्र­वाहादुर­षडका­छेत्रीको­७९।३।२२।­को­ऐ­¯¯¯¯¯१­
नं­८४­ऐ­ऐ­वस्ने­उमाकान्त­पाध्यानीको­७८।६।७।५­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­८५­ऐ­वागडुला­वस्ने­•प­•जीवराज­पाध्याको­७८।९।१४।४­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­८६­ऐ­वीजुली­वस्ने­हेमलाल­पाडे­जैसीको­७८।१२।१४।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­८७­ऐ­वीर्ता­उदैपुर­वस्ने­धनेसोर­पाध्याको­८१।२।२५­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­८८­ऐ­वाडीकोट्‌को­उजीर­सीं­घर्ती­छेत्रीको­७६।१०।४।७­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­८९­धुर्कोट्‌­टीमुरषर्क­वस्ने­षदपु­षतृको­७६।४।१५।७­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९०­ऐ­वाङ्ला­वस्ने­उदै­गीरीको­७९।५।१५।५­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९१­प्यू­•माइकोट्­वस्ने­षगेस्वर­पाध्याको­७६।८।२७।२­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९२­ऐ­ऐ­वस्ने­षगेस्वर­पाध्याको­७६।१०।२।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९३­ऐ­वीजुली­वस्ने­कृस्नप्रसाद­अचार्ज­जैसीको­७७।११।२८।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९४­ऐ­धुव़ागाउ­वस्ने­मु­•हेडसीं­रोकाहाको­७८।१०।१०।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९५­अर्घा­षीलजी­वस्ने­जगवीर­वस्नेत­छेत्रीको­८१।६।३।५­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९६­प्यू­•वरौलाको­वीर्­वाहादुर­घर्तीको­८१।५।२।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९७­ऐ­वीर्ता­उदैपुर­वस्ने­वीष्णु­उपाध्याको­८१।६।१३।१­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९८­ऐ­सभीवाङ्­वस्ने­मु­टेक­वाहादुरको­७४।१२।६।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­
नं­९९­ऐ­वीजुली­वस्ने­भक्त­वाहादुर­थापा­छेतृको­८१।१।२७।६­को­ऐ­¯¯¯¯¯¯१­

130ईती­सम्वत्­१९८३­साल­जेष्ट­१७­गते­रोज­१­शु­¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯

Translation

[1r-part.1]

Śrī

[seal of Vīrajaṅga Sāha]

No. 1521

A report submitted by cau. me. ka.2 Vīrajaṅga Sāha, the officer responsible for the task of manumitting slaves in Pyuthana district, from Tansen, Pālpā.

Following the letter (purjī) from the Śrī 5 Sarkāra Guṭhī Bandobasta [Aḍḍā], which stated: "Get hold of cau. me. ka. Vīrajaṅga Sāha, the officer responsible for the task [of manumission], and have him dispatch the original of the khaḍga nisānā sanada in order [that we can] examine the document relating to the manumission of slaves in Pyuthana district, and also have him dispatch a representative (vāresa) in order [that we can] tally the expenditures made and their dates", this office, the Pālpā Gauḍā Council, dispatched [both the document and representative], [and both] were received. [However,] in the baḍāpatra of the venerable Commander-in-Chief sent through the Dāsatvamocana Aḍḍā earlier, it was not mentioned whether one should dispatch the original itself or a copy of the khaḍga nisānā sanada. For this reason, [I] dispatched a copy [instead of the original]. Regarding [the documents required for] matching expenditures and dates, the balances (ṭhāḍo vāsila bāki) prepared in accordance with Section 22 of the khaḍga nisānā sanada, and the kha and ga forms with which to collate the dates and expenditures, have [already] been dispatched to the Dāsatvamocana Aḍḍā by the Pyuthana district [office]. [These and other] documents derived from the aforementioned documents have been submitted (dākhila) by the Dāsatvamocana Aḍḍā to that office (i.e., Śrī 5 Sarkāra Guṭhī Bandobasta). The level of expenditures [in] the balance sheet prepared by me here in accordance with Section 34 of the khaḍga nisānā [sanada] and submitted to that office can only be seen [in] the section dealing with expenses involved in arranging compensation [to the slave owners] with the money issued to the Dāsatvamocana Aḍḍā. The actual state of affairs will be learned upon looking into said Section 34. Regarding the representative: since it is not found written in the khaḍga nisānā sanada that a representative should be sent to submit the documents, and since no separate clerk was granted for the task, there will certainly not be any compulsion [for me] to [appoint] a representative from my own household [at my own expense]. I set off alone from the Pālpā Regiment to engage in the task, and received clerical help from the offices in Pyuthana itself; engaged in the task [from their side] were the bahīdāraSanada Kumāra of the Pyuthana court and the bahīdāra Naranārāyan of the district revenue office (māla). I will get acquittances after making enquiries with the aforementioned persons and conducting [other] investigations. Sent herewith are a total of 100 [documents] including the 1 original khaḍga nisānā sanada and 99 paramabhaṭṭās—submitted by the slave owners listed below—that by mistake remained unsent. It would be well if a letter could be sent [here] once the documents arrive [there].

[1r-part2]

Particulars:

[table1-part1]

No. 1Belonging to mu.3 Kṛṣṇa Bāhādura Thāpā Chetrī, [resident] of Bijulī [in] Pyuthana; dated Sunday, the 7th of Mārga in [VS 19]79Paramabhaṭṭā ---1
No. 2Belonging to Dāmodara Pādhyā, resident of Udaipura [in] Pyuthana; dated Monday, the 12th of Phālguṇa in [VS 19]78〃--- 1
No. 3Belonging to Lāla Bāhādura Khatrī, resident of Upallo Rasapura [in] Pyuthana; dated Tuesday, the 2nd of Pauṣa in [VS 19]81〃--- 1
No. 4Belonging to Hirāsiṃ Chetrī, resident of Baraulā, Dhāīrekharka [in] Pyuthana; dated Friday, the 3rd of Phāguna in [VS 19]78〃--- 1
No. 5Belonging to Bola Bāhādura Khatrī Chetrī, resident of Bīrtā Rasapura [in] Pyuthana; dated Tuesday, the 8th of Pauṣa in [VS 19]76〃--- 1
No. 6Belonging to Tārānidhi Pādhyā, resident of Khairā [in] Pyuthana; dated Sunday, the 11th of Māgha in [VS 19]76〃--- 1
No. 7Belonging to Cakrapāṇi Pādhyā, resident of Haṃsapura [in] Pyuthana; dated Monday, the 24th of Vaiśākha in [VS 19]71〃--- 1
No. 8Belonging to Gokula Jaisī, resident of Madanapura [in] Pyuthana; dated Monday, the 28th of Vaiśākha in [VS 19]76〃--- 1
No. 9Belonging to Gokula Jaisī, resident of Bhīmarī, Madanapura [in] Pyuthana; dated [VS 19]67〃--- 1
No. 10Belonging to Mīna Bāhādura Pādhyā, resident of Khuṃ [in] Pyuthana; dated Monday, the 3rd of Māgha in [VS 19]78〃--- 1
No. 11Belonging to Dharma Bāhādura Pādhyā, resident of Khuṃ [in] Pyuthana; dated Monday, the 19th of Śrāvaṇa in [VS 19]71〃--- 1
No. 12Belonging to mu.Teja Bāhādura Khatrī, resident of Luṅa [in] Pyuthana; dated Monday, the 23rd of Pauṣa in [VS 19]75〃--- 1
No. 13Belonging to Karavīra Ghartī Magara, resident of Bīrtā [in] Pyuthana; dated Monday, the 27th of Pauṣa in [VS 19]78〃--- 1
No. 14Belonging to ḍi4 Karṇa Siṃ Boharā, resident of Maraṅthānā [in] Pyuthana; dated the 7th of the dark fortnight of Mārga in [VS 19]54〃--- 1
No. 15Belonging to the jmādāraDhanarāja Giri, resident of Toravāṃ [in] Pyuthana; dated Monday, the 6th of the dark fortnight of Māgha in [VS 19]53〃--- 1
No. 16Belonging to mu.Citra Bāhādura Ghartī, resident of Tusārā [in] Pyuthana; dated Thursday, the 25th of Jyeṣṭha in [VS 19]75〃--- 1
No. 17Belonging to Rudra Bāhādura Khaḍkā, resident of Sīrkoṭ [in] Pyuthana; dated Sunday, the 31st of Vaiśākha in [VS 19]80〃--- 1
No. 18Belonging to Tārānidhi Upādhyā, resident of Khairā [in] Pyuthana; dated Friday, the 1st of Pauṣa in [VS 19]79〃--- 1
No. 19Belonging to Marje Ghartī Magara, resident of Līghā [in] Pyuthana; dated Thursday, the 24th of Vaiśākha in [VS 19]72〃--- 1
No. 20Belonging to Buddhidhara Bhusāla, resident of Ī...rkoṭ5 ; dated Friday, the 27th of Māgha in [VS 19]76〃--- 1
No. 21Belonging to Narajaṃ Puṃ, resident of Churmāphāḍā [in] Pyuthana; dated to Sunday, the 30th of Āṣāḍha in [VS 19]76〃--- 1
No. 22Belonging to Pahalmāna Khaḍkā, resident of Bhitrīkoṭ [in] Pyuthana; dated Sunday, the 11th of Pauṣa in [VS 19]61〃--- 1
No. 23Belonging to Gaṃjasāṃ Ghartī Chetrī, resident of …6 Dharaṃpānī [in] Pyuthana; dated Thursday, the 12th of Maṅsira in [VS 19]76〃--- 1
No. 24Belonging to Motīrāma Pādhyā, resident of Gajala [in Pyuthana]; dated Wednesday, the 27th of Maṅsira in [VS 19]74〃--- 1
No. 25Belonging to mu.Bhīmasena Ghartī Magara, resident of Līghā Gāu [in Pyuthana]; dated Monday, the 15th of Jyeṣṭha in [VS 19]74〃--- 1
No. 26Belonging to Candra Bāhādura Thāpā Chetrī, resident of ...arjuna7 ; dated Sunday, the 10th of Vaiśākha in [VS 19]70〃--- 1
No. 27Belonging to Cetamāna Siṃ Ghartī Chetrī, resident of ...na[vī]koṭ8 ; dated Tuesday, the 12th of Bhādra in [VS 19]80〃--- 1
No. 28Belonging to Jaṅga Bāhādura Ghartī Chetrī, resident of the same〃--- 1
No. 29Belonging to mu.Tejamāna, resident of ...ryā9 Mākāvāṃ10 ; dated the 12th of Maṅsira in [VS 19]74〃--- 1

[1r-part3]

[table1-part2]

No. 30Belonging to Dadīrāma Jaisī, resident of Vādikoṭ; dated Sunday, the 16th of Śrāvaṇa in [VS 19]78〃--- 1
No. 31Belonging to Guruprasāda Pādhyā, resident of Khairā [in] Pyuthana; dated Saturday, the 9th of Phālguna in [VS 19]71〃--- 1
No. 32Belonging to Bhīma Lāla Pādhyā, resident of the same; dated Tuesday, the 3rd of Śrāvaṇa in [VS 19]66〃--- 1
No. 33Belonging to Dharmarāja Giri, resident of the same; dated Monday, the 24th of Phālguna in [VS 19]77〃--- 1
No. 34Belonging to Nīlakaṇṭha Jaisī, resident of the same; dated Sunday, the 2nd of Phālguna in [VS 19]77〃--- 1
No. 35Belonging to Baṃ Bāhādura Basneta, resident of the same; of toka number 692; dated Sunday, the 11th of Phālguna in [VS] 1977Copy of ...patra11 --- 1
No. 36Belonging to Ṭhākuraprasāda Pādhyā, resident of Khairā [in] Pyuthana; dated Sunday, the 30th of Phālguna in [VS 19]80Paramabhaṭṭā --- 1
No. 37Belonging to Īndrā Chetryānī, resident of Tusārā [in] Pyuthana; dated Thursday, the 15th of Āśvina in [VS 19]78〃--- 1
No. 38Belonging to Lachumana Thāpā Chetrī, resident of Lūṃ [in] Pyuthana; dated Sunday, the 24th of Phālguna in [VS 19]65〃--- 1
No. 39Belonging to Dala Bāhādura Khatrī Chetrī, resident of the same; dated Wednesday, the 23rd of Vaiśākha in [VS 19]77〃--- 1
No. 40Belonging to Hariprasāda Pādhyā, resident of Dākhā [in] Pyuthana; dated Friday, the 26th of Śrāvaṇa in [VS 19]79〃--- 1
No. 41Belonging to Nandarāja Pādhyā, resident of Bhitrīkoṭ [in] Pyuthana; dated to Tuesday, the 17th of Śrāvaṇa in [VS 19]79〃--- 1
No. 42Belonging to Ghanaśyāma Pādhyā, resident of Dākhā [in] Pyuthana; dated Sunday, the 29th of Vaiśākha in [VS 19]70〃--- 1
No. 43Belonging to Dīrtha Bāhādura Khatrī, resident of Belaghārī [in] Pyuthana; dated Monday, the 28th of Āśvina in [VS 19]76〃--- 1
No. 44Belonging to Bhīm Bāhādura Khatrī, resident of Lūṃ [in] Pyuthana; dated Kārttika in [VS 19]79〃--- 1
No. 45Belonging to Bhīmarāja Bhaṇḍārī, resident of Luṅ [in] Pyuthana; dated Friday, the 27th of Āśāḍha in [VS 19]65〃--- 1
No. 46Belonging to Lachuman Giri, resident of Nārīkoṭ [in] Pyuthana; dated Tuesday, the 11th of Caitra in [VS 19]76〃--- 1
No. 47Belonging to Buddhirāma, resident of Bādikoṭ [in] Pyuthana; dated Tuesday, the 22nd of Māgha in [VS 19]75〃--- 1
No. 48Belonging to Gumāna Siṃ Madagarā, resident of Tusārā [in] Pyuthana; dated Sunday, the 7th of Māgha in [VS 19]69〃--- 1
No. 49Belonging to Milāpa Giri, resident of Bāṅlā [in] Dhurkoṭ; dated Wednesday, the 28th of Maṅsira in [VS 19]68〃--- 1
No. 50Belonging to Dhanu Pādhye, resident of Tusārā [in] Pyuthana; dated in Monday, the 3rd of Āṣāḍha in [VS 19]64〃--- 1
No. 51Belonging to Umānanda Pādhyā, resident of Bādikoṭ [in] Pyuthana; dated Monday, the 16th of Caitra in [VS 19]77〃--- 1
No. 52Belonging to Ganesa Bāhādura Ghartī Chetrī, resident of Tusārā [in] Pyuthana; dated Thursday, the 4th of Phāguna in [VS 19]72〃--- 1
No. 53Belonging to Dhanirāma Jaisī, resident of Bādikoṭ [in] Pyuthana; dated Sunday, the 18th of Maṅsira in [VS 19]77〃--- 1
No. 54Belonging to Umānanda Pādhyā, resident of the same; dated Monday, the 10th of Śrāvaṇa in [VS 19]78〃--- 1
No. 55Belonging to Citra Bāhādura Khatrī, resident of Luṃ Domāī [in] Pyuthana; dated Sunday, the 26th of Śrāvaṇa in [VS 19]73〃--- 1
No. 56Belonging to Mitru Pādhyā, resident of Pujā [in] Parvata; dated Wednesday, the 25th of Phāguna in [VS 19]78〃--- 1
No. 57Belonging to Yajña Lāla Upādhyā, resident of Bīrtā Udaipura [in] Pyuthana; dated Monday, the 20th of Maṅsira in [VS 19]78〃--- 1
No. 58Belonging to Himānanda Pādhyā, resident of Rekara Khumari [in] Pyuthana; dated Tuesday, the 20th of Pauṣa in [VS 19]78〃--- 1
No. 59Belonging to mu.Hitānanda Pādhyā, resident of Khumari Caura [in] Pyuthana; dated Sunday, the 11th of Pauṣa in [VS 19]71〃--- 1
No. 60Belonging to Dīpanārān Pādhyā, resident of Ḍāḍācoka [in] Dhurkoṭ; dated Monday, the 13th of Āśvina in [VS 19]73〃--- 1
No. 61Belonging to Nārāna Dāna Pādhyā, resident of Bādikoṭ [in] Pyuthana; dated Tuesday, the 30th of Āṣāḍha in [VS 19]77〃--- 1
No. 62Belonging to Ujīra Siṃ Ghartī Chetrī, resident of Okharboṭ, Bādikoṭ [in] Pyuthana; dated Monday, the 23rd of Āśvina in [VS 19]79〃--- 1
No. 63Belonging to jamādāraVīr Bāhādura Ghartī Chetrī, resident of Dharaṃpāni, Khairā [in] Pyuthana; dated Sunday, the 3rd of Jyeṣṭha in [VS 19]66〃--- 1
No. 64Belonging to Bāhādura Ghartī Chetrī, resident of Khairā [in] Pyuthana; dated Friday, the 23rd of Śrāvaṇa in [VS 19]77〃--- 1

[1r-part4]

[table1-part3]

No. 65Belonging to Ṭaṃkeśvara Pādhyā, resident of Dākhā Kuvāḍī [in] Pyuthana; dated Wednesday, the 29th of Māgha in [VS 19]78〃--- 1
No. 66Belonging to Dhaneśvara Vaida, resident of Khairā [in] Pyuthana; dated Sunday, the 24th of Māgha in [VS 19]66〃--- 1
No. 67Belonging to Dala Bāhādura Nevāra, resident of Bijulī [in] Pyuthana; dated Sunday, the 29th of Caitra in [VS 19]77〃--- 1
No. 68Belonging to Homa Lāla Pādhyā, resident of Khairā [in] Pyuthanaparamabhaṭṭā --- 1
No. 69Belonging to Ṭīkārāma Pādhyā, resident of Haṃsapura [in] Arghā; dated Saturday, the 8th of Caitra in [VS 19]77〃--- 1
No. 70Belonging to Dharme Pādhyā, resident of Bīrtā Varboṭ [in] Pyuthana; dated Wednesday, the 11th of Phāguna in [VS 19]78〃--- 1
No. 71Belonging to Manīrāma Pādhyā, resident of the same; dated Monday, the 28th of Kārttika in [VS 19]78〃--- 1
No. 72Belonging to jīṃ.Bhīm Bāhādura Khatrī, resident of Khīlajī [in] Arghā; dated Saturday, the 12th of Maṅsira in [VS 19]79〃--- 1
No. 73Belonging to Manavīra Jogīkavara, resident of Nārīkoṭa [in] Pyuthana; dated 2nd of Vaiśākha in [VS 19]72〃--- 1
No. 74Belonging to ḍi.Manavīra Ghartī Chetrī, resident of Pujā [in] Parvata; dated Sunday, the 15th of Āśvina in [VS 19]74〃--- 1
No. 75Belonging to Bhīma Lāla Ghartī, resident of Khuṃbrī [in] Pyuthana; dated Wednesday, the 13th of Vaiśākha in [VS 19]71〃--- 1
No. 76Belonging to Kṛpārāma Pāḍe, resident of Dunīrurbhā [in] Pyuthana; dated Friday, the 3rd of Āśvina in [VS 19]76〃--- 1
No. 77Belonging to Mani Lāla Giri, resident of Vāṅlā [in] Dhurkoṭ; dated Friday, the 19th of Jyeṣṭha in [VS 19]74〃--- 1
No. 78Belonging to Rādhu Pādhe, resident of the same; dated Friday, the 19th of Jyeṣṭha in [VS 19]74〃--- 1
No. 79Belonging to Lachimana Purī, resident of Nārīkoṭ [in] Pyuthana; dated Sunday, the 9th of Caitra in [VS 19]70〃--- 1
No. 80Belonging to Sidhi Māna Khatrī, resident of Luhuṅ [in] Pyuthana; dated Tuesday, the 26th of Āṣāḍha in [VS 19]80〃--- 1
No. 81Belonging to Umākāntā Upādhyānī, resident of Bhitrīkoṭ [in] Pyuthana; dated Tuesday, the 3rd of Māgha in [VS 19]79〃--- 1
No. 82Belonging to mu.Bāhādura Kārkī, resident of Kārkīḍāḍā [in] Pyuthana; dated Saturday, the 24th of Phāguna in [VS 19]75〃--- 1
No. 83Belonging to Īndra Bāhādura Khaḍkā Chetrī, resident of Bhitrīkoṭ [in] Pyuthana; dated 22nd of Āṣāḍha in [VS 19]79〃--- 1
No. 84Belonging to Umākāntā Pādhyānī, resident of the same; dated Thursday, the 7th of Āśvina in [VS 19]78〃--- 1
No. 85Belonging to Jīvarāja Pādhyā, resident of Vāgaḍulā [in] Pyuthana; dated Wednesday, the 14th of Pauṣa in [VS 19]78〃--- 1
No. 86Belonging to Hema Lāla Pāḍe Jaisī, resident of Bijulī [in] Pyuthana; dated Monday, the 14th of Caitra in [VS 19]78〃--- 1
No. 87Belonging to Dhanesora Pādhyā, resident of Bīrtā Udaipura [in] Pyuthana; dated the 25th of Jyeṣṭha in [VS 19]81〃--- 1
No. 88Belonging to Ujīra Siṃ Ghartī Chetrī, resident of Bādikoṭ [in] Pyuthana; dated Saturday, the 4th of Māgha in [VS 19]76〃--- 1
No. 89Belonging to Khadapu Khatrī, resident of Ṭīmurakharka [in] Dhurkoṭ; dated Saturday, the 15th of Śrāvaṇa in [VS 19]76〃--- 1
No. 90Belonging to Udai Giri, resident of Vāṅlā [in] Dhurkoṭ; dated Thursday, the 15th of Bhādra in [VS 19]79〃--- 1
No. 91Belonging to Khageśvara Pādhyā, resident of Māikoṭ [in] Pyuthana; dated Monday, the 27th of Maṅsira in [VS 19]76〃--- 1
No. 92Belonging to Khageśvara Pādhyā, resident of the same; dated Sunday, the 2nd of Māgha in [VS 19]76〃--- 1
No. 93Belonging to Kṛṣṇaprasāda Acārja Jaisī, resident of Bijulī [in] Pyuthana; dated Friday, the 28th of Phāguna in [VS 19]77〃--- 1
No. 94Belonging to mu.Heḍa12 Siṃ Rokāhā, resident of Dhuvāgāu [in] Pyuthana; dated Friday, the 10th of Māgha in [VS 19]78〃--- 1
No. 95Belonging to Jagavīra Basneta Chetrī, resident of Khīlajī [in] Arghā; dated Thursday, the 3rd of Āśvina in [VS 19]81〃--- 1
No. 96Belonging to Vīr Bāhādura Ghartī, resident of Baraulā [in] Pyuthana; dated Sunday, the 2nd of Bhādra in [VS 19]81〃--- 1
No. 97Belonging to Viṣṇu Upādhyā, resident of Bīrtā Udaipur [in] Pyuthana; dated Sunday, the 13th of Āśvina in [VS 19]81〃--- 1
No. 98Belonging to Ṭeka Bāhādura, resident of Sabhīvāṅ [in] Pyuthana; dated Friday, the 6th of Caitra in [VS 19]74〃--- 1
No. 99Belonging to Bhakta Bāhādura Thāpā Chetrī, resident of Bijulī [in] Pyuthana; dated Friday, the 27th of Vaiśākha in [VS 19]81〃--- 1

Sunday, the 17th of Jeṣṭha, in the [Vikrama] era year 1983 (1926 AD). Auspiciousness.


Commentary

This document is a report submitted by Vīrajaṅga Sāha, who held the post of major captain in the Pālpā frontier. A member of the ruling Sāha family, he held the title of cautariyā. He was appointed to be in charge of manumission work in the Pyuthana area in VS 1982 (see K_0188_0061).

The document is a response to an earlier letter sent to the Pālpā Gauḍā by the Guṭhī Bandobasta Aḍḍā asking Vīrajaṅga to return the document containing executive order (khaḍga nisānā sanada) together with related documents and a representative. From the document, it is clear that the executive order consisted of at least 34 sections, and that its 22nd section contained instructions on preparing the balances, while the 34th section set forth budgetary guidelines. The document also states that it attaches the original copy of the khaḍga nisānā sanada and ninety-nine paramabhaṭṭās collected from slave owners. These paramabhaṭṭās can be found in the archives within K_0281_0042 to K_0281_0060 and K_0282_0001 to K_0282_0060.

The paramabhaṭṭās listed in the document were prepared between VS 1953 (1896 CE) and 1981 (1924). The majority of them, 81 out of 99, were prepared between 1914 and 1924.

Regarding the social group of the slave owners in the 99 paramabhaṭṭās listed, the majority of them are of Brahmin or Kṣatriya castes. The following is a table of social status of the slave owners:

[table]

Caste Names Number of paramabhaṭṭās
Brahmin44
Kṣatriya24
Newar1
Pun1
Gharī Chetrī9
Ghartī Magara3
Ghartī3
ascetics8
unknown6


Notes

1. Added by a second hand in the upper margin. This is the archival number within the bundle of the Guṭhī Bandobasta Aḍḍā records. []

2. An abbreviation of cautariyā mejara kaptāna. []

3. Perhaps an abbreviation of mukhiyā, the village headman. []

4. Perhaps an abbreviation of ḍiṭṭhā. []

5. There are illegible letters in the original. []

6. There is an illegible letter in the original. []

7. There are illegible letters in the original. []

8. There are illegible letters in the original. []

9. There is an illegible letter in the original. []

10. The reading is unclear. []

11. There are illegible letters in the original. []

12. The reading is not clear in the original. []