Version with DOI and citation guidelines Editorial Principles

A report from Vīrajaṅga Sāha correcting a statistic in manumission figures for Pyuthana (VS 1983)

ID: K_0188_0057


Edited and translated by Manik Bajracharya in collaboration with Raju Rimal
Created: 2017-02-15; Last modified: 2018-05-22
For the metadata of the document, click here

Published by Heidelberg Academy of Sciences and Humanities: Documents on the History of Religion and Law of Pre-modern Nepal, Heidelberg, Germany, 2018. Published by the courtesy of the National Archives, Kathmandu. The copyright of the facsimile remains with the Nepal Rashtriya Abhilekhalaya (National Archives, Government of Nepal). All use of the digital facsimiles requires prior written permission by the copyright holder. See Terms of Use.
The accompanying edition, translation/synopsis and/or commentary are available under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License CCby-SA.

Abstract

This report from Vīrajaṅga Sāha, the slavery emancipation officer-in-charge for Pyuthana, requests that a clearance certificate be issued to him with respect to ledger accounts for manumission work he had been overseeing. He clears up an apparent discrepancy in the accounts and shows that reimbursement amounts were paid to the correct number of owners mentioned in the lists, locating the error in the number of slaves for whom no reimbursement was paid. Thus the government had not been defrauded of money.Diplomatic edition

[1r-part1]

[seal of Pālpā Gauḍā]

[seal of Vīrajaṅga Sāha ]

[unknown seal]

1पाल्पा­तान्सेनवाट­प्युठाना­जिल्लाको­करिया­अमलेष­कांको­अफीसर­चौ­•मे­क­वीरजङ्ग­साहा
2ले­
जाहेर­गर्याको­रीपोट्­¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
3श्री­५­सर्कार­गुठी­वंदोवस्तवाट­८३­साल­मार्ग­वे­गतेका­पुर्जि­वमोजीम्‌­प्युठाना­जील्लाको­
4करिया­अमलेष­गर्ने­कामको­वासील­वाकी­जाचदा­नीसकेको­वेरुजुमा­रकमी­वुझीआ
5येको­उजुरि­रीपोट्‌­वमोजीं­उजुर­वुझी­फर्स्यौट्­गर्ने­काम­वाकी­भनि­सावीकले­वुझाय़ाको
6ले­•वुझदा­भगुव़ा­मरुव़ा­वीना­दामले­छुटेको­स्मेत्‌­ज्मा­करिया­जव़ान­१२९­को­मोल­नगय़ा
7को­•भंन्ये­ष­फारांवाट­देषीय़ाको­भय़ापछी­लगत­वमोजींको­करीय़ा­जव़ान­१५७४­म
8ध्ये­•मोल­•नगये़को­करिय़ा­जव़ां­१२९­कट्टी­गरी­वाकी­जव़ां­१४४५­को­मात्र­मोल­ष
9र्च­लेषनुपर्नेमा­•जव़ान­१४४६­को­मोल­षर्च­लेषेको­देषीय़ाकाले­•लगत­मध्य­
10वढी­जव़ान­१­को­•मोल­•षर्च­लेषेको­देषीय़ाकोले­षर्च­वढी­•देषीयाको­जव़ान­१­को­
11मोल­सवै­भंदा­वढी­दरले­वीगो­रू­१२०­र­वढी­वुझेका­•१२­नं­ऐन­वमोजीं­रू­१२०­स्मे
12त­•ज्मा­मोरू­२४०­रुपैञा­लीन­र­सनद­वमोजीं­नीज­वुझ्नुपर्दा­लेषने­कां­भये़
13को­छ­•तसर्थ­•सो­माथी­लेषीया­वमोजीं­आफ्नु­नीस्सा­प्रमाण­स्मेत­•राषी­•रीपो
14ट्‌­लेखी­यस­अडामा­१­दीन­भीत्र­दाषील­गर्न­आउने­कां­गर­ढीलासुस्ती­भयो­
15भने­ऐन­वमोजीम्‌­हुनेछ­भंन्ये­८३­साल­मार्ग­२८­गतेमा­पाल्पा­गौडा­कौसलवा
16ट­•मेरा­नाउमा­पुर्जि­लेषीदीय़ाका­•सो­पुर्जीको­म्यादभीत्र­उजुर­दाषील­ग
17र्ना­•लाई­प्युठानाको­•काममा­पनि­कारींदा­सोही­प्युठानाकै­•भय़को­म­मा
18त्र­•यस­कामको­अफीसर­हुनाले­कामको­नकल­कागजहरु­नीजै­कारींदाहरु­जी
19म्मा­•प्युठानामा­रहेको­झीकाई­सो­कागज­आय़ापछी­भनेको­वेहोराको­रीपो
20ट्‌­गर्नेछु­•श्व­वेहोराको­•८२­साल­पौष­      गतेमा­•मैले­रपोट्‌­दी­झीकाई­सो­प्यु
21ठानावाट­•आये़को­नकल­कागजहरूमा­हेर्दा­लगत­वमोजींको­करीय़ा­ज
22व़ान­१५७४­मध्ये­•तपसीलमा­फाट्मा­लेषीय़ावमोजीम­मोल­नगय़ाको­
23कमारी­जना­६५­कमारा­६३­ज्मा­जव़ान­१२८­श्रेस्तावाट­देषीय़ाकोले­जव़ा
24न­१४४६­लाई­•षुद­मोल­दीलाउनुपर्नेलाई­•मोल­दीलाईदीय़ाको­मीलेकै­न
25मीले­•नदेषीय़ाको­र­•सो­पुर्जीमा­•मोल­नगय़ाको­करीय़ा­ज्मा­जव़ान­१२९­ले
26षीय़ाको­ष­फारांमा­ज्मा­गर्दा­कारींदाले­•भुल­गरेको­वा­•सावीकले­वुझाउदा
27को­भुल­हो­•सो­भुलले­मात्र­१­जना­वीरी­ज्मा­वढी­लेषीन­गै­सो­मोल­नगय़ाको­
28जना­•१२९­लेषी­•आयाको­१­जना­भुलैले­सो­मोल­नगय़ाको­•तर्फको­ज्मा­•
29वढी­•भय़ाको­कट्टी­गर्दा­मोल­नगय़ाको­करीय़ा­जना­१२८­मोल­गय़ाको­
30जना­१४४६­दुवै­ज्मा­१५७४­लगत­वमोजीं­मीलेको­मोल­नगय़ाको­जना­
31१२८­मात्र­ठहर्ने­•भै­•जना­१२९­लेषेको­१­जना­सो­रकंमा­वढी­ज्मामा­१­ज
32ना­भुल­भय़ाकै­मात्र­देषीन­•आय़ाकोले­षास­ष­फारांमा­•धनी­करीय़ा­
33तालुकदार­•सरजमीन•का­भलाद्‌मी­साछी­स्मेत्‌को­इत्यादी­प्रमाण­पुगी­
34लगतै­मधेका­जना­१४४६­लाई­•मोल­गय़ाको­र­मोल­नगय़ाको­तपसील
35मा­फाट्‌­लेषीय़ावमोजीम­•करीय़ा­जना­१२८­ठहर्नेमा­माथी­लेषीय़ाव
36मोजीम­•भुलैले­•वीराई­•१­जना­वढी­गरी­ज्मा­मात्र­१२९­लेषीय़ाको­१­जना­
37ज्मा­वीरीय़ाको­धुल्याई­जना­१२८­काये़म­हुने­सो­पुर्जीका­जना­१२९­न
38ठहरी­श्रेस्ता­कचावाट­१२८­जना­ठहर्ने­भय़ापछी­मोल­गय़ातर्फ­१४४६­
39त्यै­•मोल­गय़ाको­•काये़म­ठहर्ने­हुदा­भुलले­१­जना­मोल­नगय़ा़तर्फ­ज्मा­•

[1r-part2]


40वढी­लेषीन­•गय़ाको­•मात्र­मोल­नगय़ाको­ज्मा­१२९­भय़ाकोमा­लेषीय़ा­
41वमोजीम­­•भुलले­१­जना­मोल­नगय़ाको­वाहेक­•मोल­नगय़ाको­जना­१२८­
42काये़म­गरी­सो­पक्राउ­गरेको­वढी­दरको­वीगो­मोरू­१२०­वीगावमोजीम­
43दंड­मोरू­१२०­लागत­तीर्न­नपर्ने­हुदा­•मोल­नगय़ाको­काये़मी­जना­१२८­को­
44फाट्‌­•तपसीलमा­लेषी­उजरातको­रीपोट्‌­जाहेर­गरेको­छु­यस्मा­पक्रा
45उ­छाडी­फारष­गराईदीनु­भंन्या­मजकर­गुठी­वंदोवस्तका­नाउमा­य
46सै­रीपोट्‌­सदर­गरी­पाउ­¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯
47तपसील­

[table]

असामी­¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯कमारी­कमारा­ज्मा­
मोल­नमीलने­गरी­राय­लीने­धनी­करीया
 को­लगत्‌­क­फारांमा­•मोल­कट्टी­नभये़
 को­•हाल­वुझी­कट्टी­गरेको­¯¯¯¯¯¯
५­¯¯¯¯¯¯२­¯¯¯¯¯¯७­
हाल­धनीतर्फवाट­तेसै­अमलेष­गरी
 दीये़को­¯¯¯¯¯¯
६­¯¯¯¯¯¯२­¯¯¯¯¯¯८­
मरुव़ा­¯¯¯¯¯¯४२­¯¯¯¯¯¯३२­¯¯¯¯¯¯७४­
भगुव़ा­¯¯¯¯¯¯८­¯¯¯¯¯¯२२­¯¯¯¯¯¯३०­
करीय़ा­आफै­नीषनीय़ाको­लगत­व़ा
 ला­धनीको­हक­नपुग्ने­•र­हक­पुग्ने­धनी­
 मरी­अपुताली­परेको­सर्कार­लागने­
 भै­तेसै­अमलेष­भय़ाको­¯¯¯¯¯¯
४­¯¯¯¯¯¯५­¯¯¯¯¯¯९­
६५­¯¯¯¯¯¯६३­¯¯¯¯¯¯१२८­

61इति­सम्वत्­१९८३­साल­पौष­२०­गते­रोज­२­शुभं­

[unknown seal]

[seal of Vīrajaṅga Sāha]

Synopsis

[1r]

This document, dated Monday, the 20th solar day of Pauṣa in VS 1983 (1927 CE), is a report issued by Vīrajaṅga Sāha of Pālpā Gauḍā. It is written in reply to a letter sent earlier on the 28th of Mārga in VS 1883 by the Pālpā Gauḍā Council regarding a discrepancy in the figures relating to the manumission work carried out in Pyuthana district under the oversight of the local Śrī 5 Guṭhī Bandobasta office. The order stated that a total of 1,574 slaves were emancipated in that district, and with reference to the kha form, 129 were reported as the ones for whom a reimbursement amount was not paid. This would mean that the reimbursement amount was paid for 1,445 slaves. However, the data showed that the amount was paid for 1,446 slaves. The Guṭhī Bandobasta had calculated 240 rupees as the sum to be paid back to the government, consisting of 120 rupees as the maximum reimbursement amount for a slave and the same amount as a fine. Vīrajaṅga, after investigating the documentation relating to his manumission work, reports in this document that the number of slaves for whom no reimbursement amount was paid was actually 128, which was written mistakenly as 129. He thus argues that the total number of reimbursed slaves was correctly written in the ledger as 1,446, and asks for that clearance be granted.

This document also provides a breakdown of the 128 slaves for whom no reimbursement amounts were paid. They consist of 7 slaves whose prices were determined incorrectly and therefore excluded from payment, 8 slaves freed by the owners themselves, 74 dead slaves, 30 run away slaves, and 9 slaves who either had bought their own freedom and so were no longer the property of their former owners, or who were automatically freed by the government when their owners died without heir.


Commentary

The issuer of the document, Vīrajaṅga Sāha of the Pālpā Gauḍā, was appointed to be in charge of manumission work in the Pyuthana area in VS 1982 (see K_0188_0061). It seems that a list of registered slaves in the district of Pyuthana was prepared in VS 1880 (see K_0188_0053, K_0188_0054 and K_0188_0060). Other related documents are: K_0188_0055 and K_0188_0055.


Notes