Check the image paths!
RRC_0041_0569
Version with DOI and citation guidelines Editorial Principles

A copy of a set of directives re hulāka stations in areas between the Vāgmatī and Vijayapura (VS 1871)

ID: RRC_0041_0569


Edited and translated by Manik Bajracharya in collaboration with Pabitra Bajracharya
Created: 2019-08-02; Last modified: 2020-05-05
For the metadata of the document, click here

Published by Heidelberg Academy of Sciences and Humanities: Documents on the History of Religion and Law of Pre-modern Nepal, Heidelberg, Germany, 2020. Published by the courtesy of the National Archives, Kathmandu. The copyright of the facsimile remains with the Nepal Rashtriya Abhilekhalaya (National Archives, Government of Nepal). All use of the digital facsimiles requires prior written permission by the copyright holder. See Terms of Use.
The accompanying edition, translation/synopsis and/or commentary are available under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License CCby-SA.

Abstract

The document, of which this is a copy, addressed to Najīkī Sanmāna Siṃ, contains a set of directives concerning the regularization of hulāka stations in the eastern part of Nepal, from the Vāgmatī River in Kathmandu to Vijayapura in the east.


Diplomatic edition

[556]

1हुलाक­वसालन्या­सव़ाल­

1१८२­आगे­नजीकी­सनमां­सींके­वागमती­पुर्व­विजैपुर­
2पस्चीं­जगा­जगामा­जाई­गर्न्या­काजको­सव़ाल­गरीवक्
3स्यौं­सव़ाल­वमोजींको­काज­गर्दा­कसैको­मोलाहीजामा­न
4परी­हाम्रा­नीमकको­सोझो­चीताई­गरी­लाय़ाको­काज
5मा­तपर­भै­गर­¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
6तपसील­
7प्रथम­सव़ाल / ­वागमती­पुर्व­विजैपुर­पस्चीं­चीठीपत्र
8का­हुलाक­२/३­कोसको­फरक­गरी­हुलाक­वसाउनु­
9हुलाकीलाई­साउंन्य़ा­फागुको­आधा­वेठ­वेगार­घर­
10वारीको­सेर्मा­रुपैञा­१­सम्म­माफ­गरी­हुलाकीले­कमा
11य़ाको­षेत­कुत­अधीञा­नषोसनु­भनी­साउंन्य़ा­फागु­
12आधा­तीर्न्या­स्मेत­माफ­गरी­कुत­अधीञा­षेत­घ
13र­१­के­      मुरी­कमाउनु­गरी­वंधेज­वाधीवक्स्यौं­हु
14लाकीको­नाउं­घर­कुत­अधीञा­षेत­स्मेतको­वेव़­

[557]


15रा­घाली­ये़का­हुलाकमा­घर­१६­वसाई­जगाअ
16नुसार­व़ाजषाम­मीलाई­रुक्का­लेषी­हाम्रा­ह
17जुर­चर्‍हाईपठाउनु­मोहर­गरीवक्सी­पठाउला­१­
18दोश्रा­सव़ाल /­वीजैपुर­पस्चीं­वागमती­पुर्व­जगा­जगामा­
19मुल­रास्ताका­चल्दोमील्दो­गरी­भारीका­हुलाक­
20वोकनालाई­∙दीं­१­को­वाटामा­चार­जगामा­हुला
21क­राषनु­ये़क­जगाका­हुलाकमा­घर­१२­राषी­जगा­
22जगामा­राष्य़ाका­भारि­वोकने­हुलाकीको­साउंन्य़ा­
23फागु­उघाउनी­पघाउनी­झारा­वेठ­वेगार­माफ­गरी
24वक्स्य़ाको­छ­ताहा­व़ाजषां­मीलाई­वंदोवस्त­ग
25री­रुक्का­लेषी­हाम्रा­हजुर्मा­हजुर­चढाईपठा
26उनु­मोहर­गरीवक्सी­पठाउला­¯¯¯¯¯¯¯¯¯ २­
27तेश्रो­सवाल /­हुलाकका­भारि­वोकदा­ञाहावाट­
28जान्य़ा­पुर्ववाट­आउन्य़ा­जंगी­कांको­र­वेरामी­तो
29डा­वाहीक­वीना­लालमोहर­र­जर्णेल­भींसीं­

[558]


30थापाको­दस्षत­हुलाक­चलाईदेउ­भंन्य़ा­नदेषी­
31गुरू­प्रोहीत­चौतरीय़ा­काजी­सर्दार­सुवा­सुवेदार­ज
32मादार­सीपाही­चार­वर्ण­छतीसै­जात­कसैको­भा
33री­नवोकनु­य़ो­भारी­दर्वारको­हो­भनी­ढाटी­कसैले­
34हुलाक­चलायो­भन्या­आलमाल­मानीस­स्मेत­पक्री­
35हाम्रा­हजुरमा­वींती­गरीपठाउनु­हुकुं­गय़ा­वमोजीं­गर्नु­
36भनी­उर्दी­सवैलाई­सुनाईदीनु­¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯३­
37चौथा­सव़ाल /­चीठीपत्रको­कागत्य़ा­हुलाकी­र­भा
38री­वोकन्य़ा­हुलाकीलाई­वंधेज­वाँधीवकस्य़ाका­मोह
39र­वमोजींमा­कसैले­वीथीती­गरी­जवरदस्ती­अंन्य़ा
40य़­गर्‍य़ो­भन्य़ा­तेस­मानीसलाई­पक्री­हाम्रा­हजुर­
41विंती­गरीपठाउनु­¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯४­
42पाचौ­सव़ाल /­जगा­जगाका­गढी­कील्ला­वंन्य़ा­नवंन्य़ा­
43हेर्नु­कुर्‍हन्य़ा­मानीस­वस्य़ा­नवस्य़ाको­जाचनु­नव
44न्य़ाका­वीगर्‍य़ाको­भय़ा­वनाउनाको­ताकीती­गर्नु­
45सो­कैफीये़त­हाम्रा­हजुर­वींती­गरीपठाउनु­¯¯¯¯¯¯¯¯¯५­

[559]


46छैटौ­सव़ाल /­जगा­जगाको­मुल­वाटो­तारघाट्‌­
47हेर्नु­वीगर्‍य़ाको­र­नवन्य़ाका­ठाउमा­उस­जगाको­
48भारादार­अमालीदारलाई­षै­गरी­वनाउन­
49लाउनु­वनाय़ाको­र­नवनाय़ाको­वीस्तार­वींती­
50गरीपठाउनु­¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯६­
51सातौं­सव़ाल /­वाटाका­जगा­जगाका­गाउमा­आउन्य़ा­
52जान्य़ाको­वीद्दतले­उठ्य़ाका­गाउ­कुरीय़ालाई­तस
53ल्लह­गरी­झीकाई­वसाउनु­जगा­जगामा­रह्य़ाका­
54भारा­कंपनी­अमालीलाई­रास्ताका­गाउमा­दर्वार
55को­काजले­हाम्रा­हुकुं­वाहीक­आउन्य़ा­जान्य़ा­मा
56नीसहेरुले­आफ्ना­भारी­वेगारी­वैकरको­टंटा­
57लाउन­नदीनु­भनी­उर्दी­सुनाईदीनु­औ­∙ये़स­सव़ा
58ल­वमोजीं­गर्‍य़ाका­काजको­ये़क­फर्द­साफ­गरी­तै
59ले­राषनु­ये़क­फर्द­साफ­गरी­हाम्रा­हजुर­चढा
60ईपठाउनु­¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯७­
61आठौ­सव़ाल /­जगा­जगाका­कंपनीको­हाजीरी­

[560]


62लीनु­हाजीरी­लीदा­रैवंदी­वमोजीं­नालज्ञाजीमा­जुं­
63कंपनीमा­जती­भर्ना­भय़ाको­छैन­षेत­१­को­रुपैञा­२५
64को­दर्ले­भारा­सुवेदार­जस्का­तैनाथी­छ­उसैसंग­भ
65री­लीनु­¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯ ८­
66नौमा­सव़ाल /­ञाहा­दर्वारवाट­जान्य़ा­चीठीपत्र­
67र­नागरी­चैंपुर­वीजैपुरवाट­आउन्या­जंगी­कांको­षर
68षजाना­तोप­वंदुक­गोली­पत्थर­वारूद­जस्का­अमाल
69मा­अटकंछ­अट्‌काउन्यालाई­दंड­गर्नु­¯¯¯¯¯¯¯¯९­
70दसौ­सव़ाल /­हुलाकीका­घरलाई­कुत­अधिञा­
71षेत­दिदा­अमाली­स्मेत­राषी­ये़क­षेतदेषी­उंधो­
72र­चालीस­मुरीदेषी­उंभो­जाहां­हेरी­रैवंदी­गरीदीनु­
73औ­ये़क­दीनको­वाटामा­चार­जगामा­भारी­वोकन्य़ा­
74हुलाक­राषनु­भनी­सव़ालमा­चढ्य़ाको­छ­तसर्थ­
75तीमीहेरुले­जगा­जगा­जाँची­लामो­वास­र­छोटो­वास­
76जगाअनुसार­ये़क­दींको­वाटोमा­भारीको­चार­हुला­
 

[561]


77कदेषी­उंधो­दुई­हुलाकदेषी­उंभो­वाजषाम­
78मीलाई­हुलाक­राषी­रुक्का­लेषी­चर्‍हाईपठाउ
79नु­मोहर­गरी­वक्सीपठाउला­¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯१०­
80ये़गार्‍हौ­सव़ाल /­कागत्या­हुलाकको­वंदोव
81स्त­गर्दा­ये़क­घरको­सेर्मा­रुपैञा­ये़कसम्म­माफ­
82गरी­रुक्का­लेषी­चर्‍हाईपठाउनु­मोहर­गरी­वक्सी
83पठाउला­¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯११­
84१८७१­साल­वैसाष­सुदी­१३­रोज­२­शुभ्म्­

Translation

[556]

Directives regarding the establishment of hulāka-posts.

1821

Āge: To Najīkī Sanmāṃ Siṃ

We have issued [this set of] directives concerning tasks to be carried out at different locations east of the Vāgmatī [River] and the west of Vijayapura. When carrying out the tasks as mentioned in the ordinance, be true to our salt, and perform the assigned duties promptly without showing favouritism to anyone.

Particulars:

First directive: Establish hulāka-posts for the transport of mail [within the area] east of the Vāgmatī and west of Vijayapura at intervals of 2 to 3 kośas. Our [earlier] order states: "Hulākī porters shall be exempted from half of the sāune-phāgu [levy], from beṭha and begāra [labour obligations], and up to 1 rupee of the sermā [levy] on homesteads. Do not confiscate paddy fields or fields cultivated by hulākīs under the kuta or adhiyā [system of tenancy]." We have made arrangements for them to be exempted from [the remaining] half of the sāune-phāgu [levy], and for each household to earn ...2 murīs from paddy fields [cultivated under] the kuta or adhiyā [system].

[557]

Prepare a detailed [report] containing the names of the hulākīs, their houses, and the paddy fields [cultivated by them under] the kuta or adhiyā [system]. Assign 16 hulākī families to each hulāka-post and prepare an estimate (vājakhāma) [of revenue] according to the [type of] land. Draft a rukkā and dispatch it to us. We will send [it back to you] after affixing the royal seal (mohara) --- 1.

Second directive: In order to transport properly the loads [of goods,] put the main route in shape from place to place west of Vijayapura and east of the Vāgmatī, and set up 4 hulāka-posts over a distance of each day's journey. Assign 12 families to each hulāka-post. [The king] has exempted load-transporting hulākīs employed from place to place from the following [obligations and levies]: sāune-phāgu, ughāunī-paghāunī, jhārā, beṭha and begāra. Prepare an estimate and put things in order. Draft a rukkā and send it to us. We will send it [back] after affixing the royal seal --- 2.

Third directive: Regarding the carrying of loads—excluding loads going from here or coming from the east relating to military purposes, sick persons and money bags (toḍā)—without seeing a lālamohara or a document signed by General Bhīṃsīṃ Thāpā

[558]

with an order to transport the loads, do not carry anyone else's loads including those of [guru-]priests, cautarīyās, kājīs, sardāras, subbās, subedāras, jmādāras, sipāhīs, or [members] of the four caste-classes (varṇa) and thirty-six castes (jāta). If someone has loads transported, stating falsely that the loads belong to the palace, detain the man along with his luggage and report [the matter] to us. Instruct everyone to act as ordered --- 3.

Fourth directive: If anyone in disregard of the arrangements made [by us] regarding the mail-transporting kāgatyā-hulākīs or the load-transporting hulākīs coerces or causes injustice to them, detain that man and report [the matter] to us --- 4.

Fifth directive: Check whether or not forts and fortresses have been built at various places. Find out whether they are properly manned. If they have not been built or are in disrepair, apply pressure to have them built or repaired. Send a report about this to us --- 5.

[559]

Sixth directive: Inspect main routes and the river crossings (tāraghāṭa). At places where they are broken down or need to be repaired, admonish the local bhārādāras or amālīdāras to have them repaired. Send [us] details of whether they have been repaired or not --- 6.

Seventh directive: At villages at places along the [hulāka] route which are deserted due to oppression caused by passersby, solace tenants from the villages and have them [re]settled there. Have bhārādāras, [military] companies and amālīs of the various places informed of our order: "Except for those travelling on palace business or by our orders, people travelling through villages on the route shall not be allowed to cause trouble [to villagers] by having them carry loads for free (begārī), or by demanding free provisions (baikara)." Get a report of action taken according to this regulation, keep one copy for yourself, and send another copy to us --- 7.

[560]

Eighth directive: Take attendance at [military] companies at different places. When doing so, collect from the bhārādāra or subedāra on duty whatever [revenue] has not been paid up in companies …3 in accordance with raibandī [system], at the rate of 25 rupees per kheta --- 8.

Ninth directive: If mail and military supplies [including] cannons, guns, bullets, flint and gunpowder dispatched from the palace or coming from Nāgarī, Cainapura and Vijayapura are obstructed, the person exercising jurisdiction over the place shall punish the obstructer --- 9.

Tenth directive: When providing paddy fields to hulākī households on a kuta or adhiyā [tenure basis], distribute them in the presence of the [local] amālī: [to each household] land between forty muris and one kheta (i.e., 100 murīs) according to the size of the family. It is stated in the [above] directive that for a distance of one day's journey there should be four hulāka-posts for transportation of loads. Therefore, after checking the remoteness of the terrain, and estimating according to whether long or short rest stops [are necessary,] establish between two and four hulāka-posts for a one day's journey. Prepare a rukkā accordingly and send it to us. We will send [it back to you] after affixing the royal seal --- 10.

Eleventh directive: When making arrangements for mail-transporting hulāka-posts, prepare [a draft of] a rukkā granting a maximum exemption of one rupee per household from the sermā [levy]. We will send it [back to you] after affixing the royal seal --- 11.

Monday, the 13th of the bright fortnight of Vaiśākha in [the Vikrama era year] 1871 (1814 CE).


Commentary

This copy of a royal order, issued to Najikī Sanmāna Siṃ, contains eleven directives regarding the organization of the mail- and load-relaying hulāka-posts in the eastern part of Nepal. Found in Regmi Research Collection volume 41, it lacks the original praśasti of the issuing king. However, from the date it is clear that it was issued by King Gīrvāṇayuddha Vikrama Śāha, probably together with General Bhīmasena Thāpā. A document similar to this one was issued five years earlier in 1866 regarding the organization of hulāka-posts for the western part of Nepal; see RRC_0006_1015 and RRC_0040_0044. Several of the directives in this document, including the number of hulāka-posts to be established in each area, the exemption of hulākī porters from different levies and the benefits provided to them, are similar to the earlier ones. The Vijayapura mentioned in this document probably lies in present-day Dharan.


Notes

1. This denotes the record number of the document within the original bundle, which has been identified as pokā no. 12; bahī no. 40 (see p. 534 of RRC vol. 41). []

2. The space for the number has been left blank. []

3. The term in original is incomprehensible. []